Aktuality


Projekt Eskalátor běží v režimu povinné udržitelnosti, školy, které se zúčastnily testování, mají k dispozici výsledky ve svém profilu.

V termínu od 13. do 17. června 2016 se může škola zapojit do projektu (testování/šetření). V případě zájmu napište prosím na udrzitelnost@scio.cz.

 

Demo testy s ukázkami testových úloh a e-learningu uvidíte po přihlášení do aplikace, login i heslo "demo".Přihlášení

Přihlašovací údaje


O projektu

Projekt Eskalátor sleduje a rozvíjí znalosti a dovednosti žáků 4. – 9. tříd základních, malotřídních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií formou unikátních ověřovacích testů a individualizovaného e-learningu v anglickém jazyce a čtenářské gramotnosti v českém jazyce, toto vše online.


Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Pro tříleté období školního roku 2008/09 - 2010/11 je přijat a realizován ve Středočeském kraji, kde je díky financím ze strukturálních fondů EU k dispozici všem zapojeným středočeským školám zdarma.


Proč je projekt potřeba?

Při každém atletickém závodu se na jeho konci dozvíme pořadí běžce a jeho čas. Stávající modely testování a hodnocení výsledků ve vzdělávání používané v ČR však umožňují sledovat převážně jen pořadí jednotlivých žáků. Neumí jim "měřit čas“, tedy jejich aktuální pozici a pokrok v rozvoji dovedností a znalostí, a stanovovat tak školou přidanou hodnotu. 
Dosavadní přístup (sledování pořadí) má své opodstatnění např. při přechodech mezi různými fázemi vzdělávání, při přijímacích zkouškách na VŠ apod. Tento přístup však nedostačuje v základním (nebo středním) vzdělávání, kdy je potřeba, aby se náležité péče dostalo pokud možno každému dítěti v souladu s jeho aktuální pozicí na vzdělávací dráze. Toto je také skutečnost, za kterou bývá ČR opakovaně kritizována v různých mezinárodních průzkumech a srovnáních. Učitel, rodič či škola sice vědí, že dítě např. v matematice zaostává vůči ostatním nebo nad nimi naopak vyniká, ale schází jim informace, co vlastně dítě umí či neumí a na co je třeba se zaměřit.Otázky, na které projekt hledá odpověď:

 • jak stanovit skutečnou přidanou hodnotu, kterou poskytuje žákům škola?
 • jak můžeme efektivně srovnat dosaženou úroveň znalostí dětí z víceletých gymnázií a dětí, které zůstaly na ZŠ?
 • co si počít s rozvolňujícími se "osnovami" ve školách v důsledku přechodu k ŠVP a RVP?
 • jak zjistíme, jak jsou na tom naše děti v cizích jazycích podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), který stanovuje pro každé mezní vzdělávací období určitou úroveň znalostí a dovedností?
 • jak řešit přechody žáků mezi školami (v jedné už budoucí čas brali, v druhé ještě ne)?
 • jak individuálně pomoci dětem, které buď  hodně zaostávají za svými vrstevníky, nebo jsou naopak výrazně napřed?


  Co školy získají?

 • možnost otestovat všechny žáky od 4. do 9. třídy, 2x ročně na podzim a na jaře, online
 • rychlou elektronickou zprávu pro každé dítě i školu jako celek ve formátu pdf
 • zpráva bude obsahovat zařazení každého dítěte na jednotnou škálu (v případě angličtiny na škálu podle SERRJ) spolu s řadou dalších zajímavých informací ohledně silných a slabých míst každého žáka, třídy i školy jako celku
 • při opakovaném testování zpráva poskytne i informaci o rozvoji dítěte/třídy/školy od minulého testování
 • v návaznosti na výsledky testu pro každého žáka vygenerovaný invididualizovaný e-learning, který reflektuje slabá místa žáka a může být využíván jak doma, tak v hodinách ve škole
 • snadnější administraci projektu, která je intuitivní a je proveditelná online bez nutnosti zbytečného papírování
 • a to nejdůležitější na závěr: díky spolufinancování z ESF a státního rozpočtu ČR je celý projekt pro všechny středočeské školy skutečně ZADARMO!Jak to Scio udělá?

V rámci projektu vznikají tzv. rozvojová kontinua (RK) pro dotyčný předmět. RK, známá též jako mapy učebního pokroku, popisují dráhu, po které obvykle probíhá rozvoj znalostí a dovedností dítěte v jedné určité oblasti vzdělávání. Jedná se o škálu, na kterou je možné zaznamenávat dosaženou úroveň všech žáků. Tato škála má podobu vertikály se zvyšující se náročností. Vyšší umístění na škále označuje vyšší míru (pravděpodobnost) dosažení určitých znalostí a dovedností. Škála je rozdělena do několika pásem (dle dosažených bodů na škole), každému pásmu je přiřazen slovní popis, zaměřený na skutečné dovednosti. Tato škála je otevřená a přidáváním nových položek ji lze neustále zpřesňovat. Tím vzniká společný rámec pro sledování pokroku dítěte.

Teoretickým východiskem nástroje je moderní přístup tzv. Teorie položkových odpovědí (angl. Item Response Theory, IRT). V ČR zatím nebyla tato teorie ve větším měřítku použita, přestože ve světě minimálně od 80. let 20. století patří k základnímu instrumentáriu testování. O tuto teorii se také opírají mnohá celosvětově uznávaná mezinárodní srovnávání, jako např. PISA, PIRLS či TIMMS.


Kolik to stojí a proč?

Plánované náklady na tento projekt realizovaný v rámci Středočeského kraje jsou 18.433.470,80 Kč, z čehož 80% jsou náklady na odborné zaměstnance tvořící testy, metodiku a programové řešení systému.


Kolik z toho půjde do škol?

Nepřímo půjde učitelům a pracovníkům školství skoro třetina rozpočtu (odborní pracovníci a autoři). 2% z projektu půjdou do škol přímo (na zajištění pilotáží apod.).Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Registrace


1. Vyberte školu2. Uveďte kontaktní osobu:

jméno:
příjmení:
email:
telefon:


3. Zadejte předpokládaný počet testovaných žáků


ČJ AJ
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída


poznámka:


Po kliknutí na tlačítko "registrovat" Vám přijde potvrzení (na uvedený kontaktní email) se základními informacemi a přístupovými údaji do aplikace.

 

Kontakty

 

Jana Codlová
metodik čtenářské gramotnosti v českém jazyce
a koordinátor projektu
 

Scio
Pobřežní 34
186 00 Praha 8

 

eskalator@scio.cz
 

+420 234 705 507

http://eskalator.scio.cz
http://scio.cz/esf/projekty/eskalator.asp

 

Kontakt pro média: http://scio.cz/media/tiskove-zpravy.asp